Syfte

Engelbrekt Utveckling AB hanterar ett flertal personuppgifter och syftet med den här policyn är att tydliggöra hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg med att vi värnar om din integritet.

Genom policyn får du även veta vilka personuppgifter vi har, hur vi behandlar dem och varför vi har dem samt under vilka förutsättningar du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi har en skyldighet att följa det regelverk som bland annat finns i bostadsrättslagen. Vi behöver även dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig som köpare, kund och medlem i bland annat bostadsrättsförening.

Utgångspunkten i all behandling av personuppgifter är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och inte, annat än när det är absolut nödvändigt, använda integritetskänsliga uppgifter.

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig och under förutsättning att det inte finns en laglig grund för oss att spara uppgifterna, har du även rätt att få uppgifterna raderade.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Bostadsrättsföreningar behandlar endast personuppgifter när det finns en laglig grund, dvs. när föreningen behöver personuppgiften för at fullgöra förpliktelser i lag eller avtal, eller om det finns ett uttryckligt samtycke från dig som medlem.

Här följer exempel på personuppgifter som vi behandlar:

  • Namn
  • Personnummer
  • Lägenhetsnummer
  • Avtal
  • Uppgifter om ev. andrahandsuthyrning
  • Pantförskrivningar
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Uppgifter som du själv registrerar och frivilligt uppger

 

 

 

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Köpeavtal, intresseanmälan och medlemskap i föreningar ligger till grund för de personuppgifter vi behandlar. För att exempelvis kunna godkänna din ansökan om medlemskap i en förening krävs en överlåtelsehandling där bl.a. uppgifter om ditt namn, personnummer och lägenhetsnummer framgår. I de flesta fall kommer uppgifterna från mäklaren som bistått vid överlåtelsen.

Enligt bostadsrättslagen är föreningen skyldig att föra en förteckning över sina medlemmar med uppgift om bl.a. vilken lägenhet medlemmen nyttjar samt även uppgift om aktuella pantsättningar. Pantsättningshandlingarna inkommer från den bank vari du som medlem tagit upp ett lån, däremot finns inte några uppgifter om lånets storlek eller belopp.

Du som medlem har rätt att kunna komma i kontakt med föreningens styrelse, likväl som styrelsen behöver kunna nå dig med information. Därför samlar föreningen in uppgift om e-postadresser och telefonnummer.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, vilket innebär att vi då måste radera personuppgifterna eller inhämta nytt samtycke från dig. Radering av personuppgifter förutsätter dock att vi inte behöver behandla dessa för att fullgöra förpliktelse enligt lag eller avtal.

Tänk också på att ett återkallande av samtycke kan innebära att vi inte längre kan fullgöra de skyldigheter vi har gentemot dig.

Vilken information ger vi till dig?

Du alltid rätt att få ett utdrag ur vår förteckning och kan på så sätt enkelt se vilka uppgifter vi har registrerat. Du får även ta del av denna policy och du kommer även få information om hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som rör dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlar vi dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har utarbetade rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Riktlinjerna för hur vi får hantera personuppgifterna är med utgångspunkten att endast personal som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. 

Engelbrekt Utvecklings IT-miljö och affärssystem är utvecklat för att i mycket hög grad skydda mot intrång, förstöring och andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt lag eller avtal. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part görs detta enligt i avtal upprättade riktlinjer, vilka säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Engelbrekt Utveckling är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.