Styrelse

Henrik Jussi-Pekka
Anders Lönnqvist
Bob Erixon

Styrelsens arbete

Styrelsen ska anta strategi och verksamhetsmål som ska gälla för bolagets verksamhet samt kontrollera att strategin och verksamhetsmålen efterföljs. Styrelsen beslutar i frågor som är av väsentlig betydelse och förändringar som rör bolagets verksamhet och organisation.

Styrelsen är ansvarig för att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med tillämpliga lagar (ABL), förordningar samt bolagsordningen i den utsträckning det reglerar eventuella skyldigheter för bolaget samt att hänskjuta frågor som rör ändring av bolagets verksamhetsmål eller omfattning till bolagsstämman.

Styrelsen beslutar om bolagets organisation och förvaltning, bedömer bolagets ekonomiska situation samt ser till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Det ankommer även på styrelsen att säkerställa en rättvis behandling av investerare, fortlöpande övervaka och bedöma bolagets ekonomiska situation, tillse att bolagets finansiella rapporter upprättas och offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar och regler, godkänna bolagets ekonomiska prognos och att regelbundet följa upp prognosen, samt varje år efter årsstämman och vid ordinarie styrelsesammanträde, se över och vid behov uppdatera arbetsinstruktionen för VD och andra bolagsrättsliga organ som inrättats av styrelsen.

Advisory Board

Gustav Lönnqvist
Niklas Möller
Göran Bygdén

Revisor

Ulf Strauss – Ernst & Young